Académicos e académicas

Florentino López Cuevillas

Florentino López Cuevillas

Ourense, 1886 - 1958
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Ramón Otero Pedrayo, Ángel del Castillo López e Alejandro Barreiro Noya
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Florentino López Cuevillas formaba parte deste grupo de académicos. 

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández

Florentino López Alonso-Cuevillas, membro da Xeración Nós, foi antropólogo e historiador -considerado o primeiro sistematizador da prehistoria galega-, achegándose, ademais, ao ensaio e á narración literaria.

Naceu en Ourense o 14 de novembro de 1886. Estudou Farmacia en Santiago de Compostela e Filosofía e Letras -que non rematou- en Madrid. Sen chegar a exercer como farmacéutico, e de volta en Ourense, comezou a traballar como funcionario na delegación de Facenda.

Nos anos seguintes compaxinou este labor coa investigación e a política. As súas primeiras mostras literarias foron colaboracións -en castelán- de carácter sociopolítico en publicacións locais, como La Centuria ou El Miño. O seu ingreso nas Irmandades da Fala, arredor de 1918, achegouno ao galeguismo. Así, dous anos despois, Cuevillas participou no nacemento da revista Nós, xunto a Risco e Castelao, entre outros. Nela editou o seu primeiro e máis salientable artigo, "Dos nosos tempos", onde explica o significado do Grupo Nós e a súa transcencencia para a cultura galega. En 1921 publicou "A mansión de Aquis Querquernis", un estudo sobre a Galicia prerromana. Esta predilección pola arqueoloxía levouno a dirixir a sección de Prehistoria do Seminario de Estudos Galegos, onde ingresou en 1924. No seo da institución desenvolveu numerosos estudos, promoveu a creación doCatálogo dos castros galegos e contribuíu ao uso da nosa lingua. Pero estas actividades quedarían truncadas en 1936, co comezo da guerra civil. Tras a contenda, seguiu publicando os resultados das súas investigacións. É o caso de La civilización céltica en Galicia, de 1953.

Dous anos despois de se retirar, faleceu na súa cidade natal, o día 30 de xullo de 1958. Postumamente saíu do prelo, en 1962, Prosas galegas, 1920-1958, unha obra que compila os seus artigos de carácter literario e ensaístico. A súa produción científica foi difundida a través de publicacións como Nós, os Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, o Boletín da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense ou os Cuadernos de Estudios Gallegos.

Obra

Antropoloxía
Bibliografía da prehistoria galega. A Coruña: Nós, 1927.
Prehistoria e folklore da Barbanza. A Coruña: Nós, 1927-1928. Con Fermín Bouza Brey.
Os oestrimnios, os saefes e a ofiolatría en Galiza. A Coruña: Nós, 1929. Con Fermín Bouza Brey.
Vila de Calvos: notas etnográficas e folklóricas. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 1930. Con Xaquín Lourenzo Fernández. 
La civilización neo-eneolítica gallega. Madrid: Junta para la Ampliación de Estudios, 1931. 
Cómo nasceu a cidade de Ourense. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 1934. 
Puertas de castros gallegos. Madrid: [s.n.], 1935. 
Parroquia de Velle. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 1936.
Las joyas castreñas. Madrid: CSIC, 1951.
La Edad del Hierro en el Noroeste: la cultura de los castros. Zaragoza: Tip. "La Académica", 1953.  
La civilización céltica en Galicia. Santiago de Compostela: Porto, 1953.
Trabajos inéditos. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1958. 
A Edade do Ferro na Galiza: traballo lido no Seminario d'Estudos Galegos de Santiago de Compostela o día 18 d'abril de 1924. A Coruña: Real Academia Galega, 1968. 
Castro de Cameixa: campañas 1944-46. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura do Patrimonio Histórico-Artístico, 1986. 
O culto das fontes no noroeste hispánico. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 2002. 

Compilacións e estudos sobre o autor
Homenaxe dos amigos e discípulos do petrucio de prehistoria galega Florentino L. A. Cuevillas no LXX aniversario do seu nacemento. Vigo: Galaxia, 1957. 
CAIXA OURENSE (ed.)
Miscelánea. Ourense: Caixa Ourense, 1987. 
CONCELLO DE OURENSE (ed.)
Cosas de Orense: artículos publicados en el diario La Región. Ourense: Concello de Ourense, 1969.
DÓNEGA ROZAS, M. (ed.)
Prosas galegas. Vigo: Galaxia, 1962.
OTERO PEDRAYO, R.
Florentino L. Cuevillas. Vigo: Galaxia, 1980.