Resolución do proceso de selección para cubrir dous contratos de sociolingüística

Faise público o acordo da comisión de selección para dous contratos para desenvolver traballos de sociolingüística na Real Academia Galega que establece a seguinte relación de persoas candidatas por orde de prelación e preferencia:

 

CONTRATO 1
Xornada completa (40 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente

Lidia Gómez Martínez
Alba Aguete Cajiao

 

CONTRATO 2
Xornada parcial (25 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Antropoloxía ou titulación equivalente

Gabino Segundo Vázquez Grandío