Informe anual do portal da Academia

Un ano despois da súa posta en marcha, o 1 de abril de 2012, damos a coñecer os datos de uso máis relevantes do portal da Academia.
Gráfico da evolución anual do número de visitas á páxina
Evolución anual do número de visitas á páxina


Visitas
Ao longo deste ano, a nova páxina da Academia recibiu un total de 1.185.126 visitas, das cales 449.865 foron de visitantes únicos. Esta cifra establece unha media anual de 3246 visitas diarias, se ben, a partir do segundo semestre do ano, este índice elevouse ata acadar unha media de 4679 visitas diarias.

Procedencia
Segundo o país de procedencia, a relación dos dez primeiros é a seguinte:

Cadro cos dez primeiros países por visitas

Atendendo á cidade de orixe, a clasificación das dez primeiras por número de visitas é a seguinte:

Cadro coas dez primeiras cidades por número de visitas

Contido
Ao longo deste ano, consultáronse un total 2.222.128 páxinas, con 1.764.194 páxinas vistas únicas, e unha duración media de cada consulta de 2 minutos e 13 segundos.

Ademais, a páxina da Academia actualizou, con 326 novos contidos, as seccións de Novas, Axenda e Comentarios Destacados, ofrecendo unha media de 6.25 actualizacións á semana.

En canto ao número de documentos dispoñibles, ao longo deste ano foron incorporados á páxina da Academia un total de 327 documentos en formato .PDF que foron descargados 99.697 veces, cunha media de 304 descargas por documento.

Por último, a relación das dez páxinas máis vistas do portal é a seguinte:

Cadro coas dez páxinas máis vistas