'Galicia letra a letra' xa dispoñible

Galicia letra a letra é o título da serie de 50 microespazos televisivos producidos pola CRTVG con ocasión do 50 aniversario do Día das Letras Galegas celebrado en 2012.
Margarita Ledo na súa intervención no programa 'Galicia letra a letra'
Margarita Ledo durante a súa intervención sobre Antón Villar Ponte


En cada un destes espazos documentais, emitidos entre o día 17 de maio e o 25 de xullo, un membro da Academia -numerario, correspondente ou electo- ofrece a súa visión sobre cada unha das figuras protagonistas do Día das Letras Galegas, ata completar o total de 50.

A continuación presentamos a relación dos académicos que participaron neste proxecto, canda a figura homenaxeada á que se referiron. Os vídeos emitidos ao longo deses 50 capítulos poden visionarse na biografía de cada homenaxeado no Día das Letras Galegas.

Rosalía de Castro, por Luz Pozo Garza; Castelao, por Xosé Neira Vilas; Eduardo Pondal, por Méndez Ferrín; Francisco Añón, por Ana Isabel Boullón Agrelo; Manuel Curros Enríquez, por Xesús Alonso Montero; Florentino López Cuevillas, por Carlos García Martínez; Antonio Noriega Varela, por Xosé Henrique Monteagudo Romero; Marcial Valladares, por Antón Santamarina Delgado; Gonzalo López Abente, por Xosé María Lema Suárez; Valentín Lamas Carvajal, por Víctor Fernández Freixanes; Manuel Lago González, por Andrés Torres Queiruga; Xoán Vicente Viqueira, por Francisco Cerviño; Xoán Manuel Pintos, por Xosé Henrique Costas; Ramón Cabanillas, por Francisco Fernández Rei; Antón Villar Ponte, por Margarita Ledo Andión; Antonio López Ferreiro, por Pegerto Saavedra Fernández; Manuel Antonio, por Xosé Luís Axeitos Agrelo; Alfonso X, por David Mackenzie; Vicente Risco, por John Rutherford; Luís Amado Carballo, por Xoán Babarro González; Manuel Leiras Pulpeiro, por Xosé Luís Regueira Fernández; Armando Cotarelo Valledor, por Euloxio Rodríguez Ruibal; Antón Losada Diéguez, por Manuel Caamaño Suárez; Aquilino Iglesia Alvariño, por Gonzalo Navaza; Francisca Herrera Garrido, por Andrés Fernández Albalat; Ramón Otero Pedrayo, por Ramón Villares Paz; Celso Emilio Ferreiro, por Alba Nogueira López; Luís Pimentel, por Olivia Rodríguez González; Álvaro Cunqueiro, por Manuel Rivas Barrós; Fermín Bouza Brey, por Fernando Acuña Castroviejo; Eduardo Blanco Amor, por Craig Patterson; Luís Seoane, por Xosé Fernández Ferreiro; Rafael Dieste, por Salvador García-Bodaño; Xesús Ferro Couselo, por Francisco Cidrás Escáneo; Ánxel Fole, por Luís Manuel García Mañá; Trobadores da Ría de Vigo, por Ramón Lorenzo; Roberto Blanco Torres, por Fernando López-Acuña; Manuel Murguía, por Xosé Ramón Barreiro Fernández; Eladio Rodríguez, por Manuel González González; Frei Martín Sarmiento, por Héctor M. Silveiro Fernández; Antón Avilés de Taramancos, por Dolores Sánchez Palomino; Xaquín Lorenzo Fernández, por X. Manuel González Reboredo; Lorenzo Varela, por Fausto Galdo Fernández; Manuel Lugrís Freire, por Xesús Ferro Ruibal; María Mariño, por Rosario Álvarez Blanco; Xosé María Álvarez Blázquez, por Darío Xohán Cabana Yanes; Ramón Piñeiro, por Francisco Díaz-Fierros; Uxío Novoneyra, por Augusto P. Alberti; Lois Pereiro, por Xulio Ríos e Valentín Paz Andrade, por Bernardino Graña Villar.