Convocatoria de dous contratos para realizar traballos de sociolingüística

CONVOCATORIA DE DOUS CONTRATOS PARA REALIZAR TRABALLOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA NA REAL ACADEMIA GALEGA

A Real Academia Galega convoca un concurso aberto para dous contratos de persoal técnico de sociolingüística, desde o 2 de xaneiro ata 31 de decembro de 2020, prorrogables por ata doce meses máis. As persoas contratadas colaborarán nos proxectos que está a desenvolver o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega.

Requisitos:
Contrato 1:

a) Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente.
b) Competencia demostrable en lingua galega oral e escrita.

Contrato 2:
a) Licenciatura ou Grao en Antropoloxía ou titulación equivalente.
b) Competencia demostrable en lingua galega oral e escrita.

Méritos específicos:
a) Experiencia acreditada na realización de traballos relacionados coa sociolingüística galega.
b) Experiencia acreditada na recolla e codificación de datos sociolingüísticos en Galicia.
c) Publicacións relacionadas coa sociolingüística.
d) Título de mestrado nas especialidades indicadas nos requisitos ou outras afíns.
e) Coñecementos de informática e experiencia en xestión de bases de datos, programas de codificación e análise de datos e procesadores de texto
f) Coñecemento acreditado doutras linguas.

Condicións:
Contrato 1: xornada completa (40 horas semanais)
Contrato 2: xornada parcial (25 horas semanais)

Remuneración:
Contrato 1: 1.100,00 € /mes
Contrato 2: 700,00 € /mes

Presentación de solicitudes:
As solicitudes deberanse presentar en papel, na secretaría da Real Academia Galega en horario de 09:00 horas a 14:00 horas de luns a venres, ou mediante envío postal dirixido a:
Secretaría
Real Academia Galega
Tabernas, 11
15001 A Coruña

Prazos:
21 – 31 de outubro de 2019: presentación de solicitudes.
5 de novembro de 2019: publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas.
6 - 15 de novembro de 2019: presentación de reclamacións.
Este prazo tamén será válido para corrixir a documentación presentada, se é o caso.
18 de novembro de 2019: publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.
22 de novembro de 2019: publicación da listaxe das persoas seleccionadas e convocatoria para a entrevista persoal.
25 de novembro de 2019: entrevista persoal.
Sede da RAG (Tabernas 11, A Coruña)
27 de novembro de 2019: publicación da listaxe de persoas seleccionadas para os contratos e substitutas, por orde de prelación
28 - 29 de novembro de 2019: presentación de reclamacións, que serán resoltas de xeito inapelable polo Presidente da RAG o día 2 de decembro de 2019.
11 de decembro de 2019: publicación da listaxe definitiva.

As convocatorias, listaxes e resolucións serán publicadas no sitio web da RAG, academia.gal

Composición da comisión avaliadora:
Presidencia: Un membro numerario da RAG
Secretaría: O secretario da RAG
Vogalías: Un membro do Seminario de Sociolingüística
Un/unha técnico/a da RAG especialista en sociolingüística
Un/unha profesional en exercicio
Un/unha representante do persoal laboral da RAG, con voz e sen voto

Instrucións para a entrega de documentación:
A documentación acreditativa dos requisitos e dos méritos acompañarase dunha copia do DNI ou pasaporte e dun resumo (máximo 1 folio) no que se farán constar de xeito claro e esquemático:
a) Os datos de identidade e contacto por esta orde: nome e apelidos, DNI, data de nacemento, lugar de nacemento, número de teléfono, correo electrónico, enderezo postal
b) Relación de título(s) académico(s)
Relación de méritos alegados

Pode descargar as bases da convocatoria NESTA LIGAZÓN