Hemeroteca

Produciuse un erro ao procesar o modelo.
The following has evaluated to null or missing:
==> navigationEntry.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("display_page_template") [in template "35243#35273#111402" at line 7, column 33]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign isActive = navigationEntry.ge... [in template "35243#35273#111402" at line 7, column 13]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <div class="header-links"> 
3	<#list entries as navigationEntry> 
4    <#assign isActive = navigationEntry.isSelected() || navigationEntry.isChildSelected()> 
5    <#assign cssClass = ""> 
6    <#if layout.isSystem()> 
7      <#assign isActive = navigationEntry.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("display_page_template") == layout.layoutId?string /> 
8    </#if> 
9    <#if isActive> 
10      <#assign cssClass = "header-links__item--active"> 
11    </#if> 
12		<a class="header-links__item ${cssClass}" href="${navigationEntry.getURL()}">${navigationEntry.getName()}</a> 
13	</#list> 
14	</div> 
15</#if> 

A Hemeroteca da Real Academia Galega
Un Universo de Historia e de Cultura

Sendo a Real Academia Galega unha institución centenaria, a súa Biblioteca garda unha importante colección de revistas galegas que se levan publicando dende o ano 1800 ata o día de hoxe. Neste artigo facemos un breve percorrido polos contidos da nosa Hemeroteca.

Dende a súa fundación no ano 1906 a Real Academia Galega ten reunido na súa Biblioteca un gran número de publicacións periódicas a través de doazóns, de compras e de intercambios. Grazas a iso, a nosa Hemeroteca conta na actualidade con máis de 3000 títulos.

A maior parte da Hemeroteca está constituída polo chamado Fondo Histórico, é dicir, a colección de revistas e de xornais publicados con anterioridade á década de 1980. Esta colección conta hoxe aproximadamente con 2900 cabeceiras. Así mesmo, máis da metade dese Fondo Histórico corresponde a publicacións galegas que foron editadas entre 1800 e 1980, entre as que se inclúen tamén as revistas producidas polas comunidades galegas asentadas fóra do país, resultantes da emigración peninsular, europea e americana.

Non hai dúbida de que a colección de publicacións galegas é a parte máis valiosa do Fondo Histórico e tamén a máis consultada polas persoas que frecuentan a nosa Hemeroteca. Dentro desta colección gárdase un importante conxunto de revistas editadas entre 1800 e 1936, das que podemos salientar os seguintes grupos:

1/ os primeiros diarios políticos e de noticias aparecidos a comezos do século XIX: El Caton Compostelano, Diario de Santiago, Diario de la Coruña, El Patriota Compostelano, Gazeta Marcial y Política de Santiago;

2/ algunhas das nosas primeiras revistas culturais e literarias: Semanario Instructivo, El Idólatra de Galicia, El Recreo Compostelano, Galicia: revista universal de este Reino;

3/ as cabeceiras máis significativas do rexionalismo político e cultural: La Patria Gallega, Galicia, La Ilustracion Gallega y Asturiana, Revista Gallega, El Heraldo Gallego;

4/ varios exemplos da prensa en galego de finais do XIX: O Tio Marcos d'A Portela, A Fuliada, A Monteira, As Burgas;

5/ unha serie de títulos sobranceiros da prensa cultural e política das primeiras décadas do século XX: A Nosa Terra, Vida Gallega, Nós, Alfar, Alento;

6/ e tamén importantes voceiros da emigración sudamericana: El Eco de Galicia, Céltiga e Galicia de Buenos Aires, ou La Tierra Gallega e Galicia de La Habana.

Cómpre destacar que a Real Academia Galega conserva coleccións completas de moitos dos títulos mencionados ou ben, no caso daquelas series incompletas, posúe unha cantidade considerable de exemplares. Verbo da prensa diaria, o Fondo Histórico non conta con ninguha colección enteira dos xornais galegos máis importantes da Galicia contemporánea. A pesar disto, a nosa Hemeroteca si garda un legado importante, aínda que fragmentario, de xornais galegos, con títulos como Diario de Avisos de la Coruña, El Noroeste, o xornal Galicia de Vigo, La Concordia, La Voz de Galicia, Tierra Gallega, El Ideal Gallego ou La Noche.

Alén do grupo de publicacións galegas, o resto do Fondo Histórico está formado por máis de un milleiro de cabeceiras non galegas. Trátase principalmente de revistas españolas e portuguesas, aínda que tamén hai publicacións que teñen outras procedencias: Francia, Italia, Inglaterra, Alemaña… Malia seren revistas foráneas, algunhas tamén inclúen textos e imaxes que fan referencia ao noso país.

Por último, a Hemeroteca posúe ao redor de 200 títulos de revistas en curso de publicación que se reciben actualmente en concepto de troco, de doazón ou de subscrición, a maior parte das cales son de orixe galega.

As fichas de catalogación da totalidade dos títulos do Fondo Histórico -así como da gran maioría das publicacións en curso- poden ser consultadas no catálogo informatizado da Hemeroteca que está dispoñible na páxina web da Real Academia Galega. Cada unha desas fichas achega numerosas informacións acerca desas revistas e tamén ofrece unha relación detallada dos anos e dos números de cada cabeceira que se conservan na nosa institución.