50 carteis para 50 anos

Nesta iniciativa súmanse os esforzos de diferentes estamentos da cultura galega co obxectivo de rememorar, desde unha óptica actual, as cincuenta edicións do Día das Letras.

A comisión que promoveu a inciativa diante da porta da Real Academia Galega. De esquerda a dereita: Marcos Dopico, presidente da Asociación Galega de Deseñadores; Xosé Salgado e Pepe Barro, de Grupo Revisión Deseño; Jacobo Bermejo, presidente da Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia; Xosé Luís Axeitos, secretario da Academia; Xosé Luís Méndez Ferrín, presidente da Academia; Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da Asociación de Escritores/as en Lingua Galega e Manuel Bragado, presidente da Asociación de Editores.


O caderno, de 56 páxinas, será publicado o 17 de maio polo xornal Faro de Vigo de xeito gratuíto. Contará, ademais, cunha edición adicional de mil exemplares, a cargo da Asociación Galega de Editores, que será repartida por colexios e bibliotecas de todo o país. No caderno faise un percorrido por cada unha das figuras homenaxeadas ao longo destes cincuenta anos de Día das Letras a través dunha serie de 50 carteis realizados por cadanseu deseñador. En cada cartel aparece tamén un breve texto autoría dun escritor galego actual, quer da xeración máis veterana, como Manuel Álvarez Torneiro e María do Carme Kruckenberg, quer da máis nova, como María Reimóndez ou Daniel Costas. O caderno inclúe o manifesto titulado "As letras que nos fixeron", no que se pode ler: "As palabras e as imaxes son os lugares da cultura, esa é a masa que nos une".

No proxecto participaron once entidades e asociacións reunidas arredor da causa comunal da defensa e dignificación da nosa lingua e cultura propias que nomeamos a continuación: Real Academia Galega, Asociación Galega de Deseñadores, Asociación de Escritoras/es en Lingua Galega, Asociación de Empresarios de Artes Grá?cas de Galicia, Torras Papel/Norte Papel, Asociación Galega de Editores, Federación de Libreiros de Galicia, Asociación Profesional de Bibliotecarios Municipais de Galicia, ANABAD – Galicia, Faro de Vigo e a Xunta de Galicia.

Caderno cos 50 carteis, editado por Faro de Vigo.

Abaixo: Reproduccións dos 50 carteis, con datos de figura homenaxeada. Clicando nas miniaturas descárganse arquivos PDF con resolución abonda para podérense imprimir.

1963. Rosalía
 
1964. Castelao
 
1965. Pondal
 
1966. Añón
 
1967. Curros
 
1968. Cuevillas
 
1969. Noriega Varela
 
1970. Valladares
 
1971. López Abente
 
1972. Lamas Carvajal
1973. Lago González
 
1974. Viqueira
 
1975. Pintos
 
1976. Cabanillas
 
1977. Villar Ponte
 
1978. López Ferreiro
 
1979. Man. Antonio
 
1980. Afonso X
 
1981. Risco
 
1982. L. A. Carballo
 
1983. Leiras Pulpeiro
 
1984. Cotarelo
 
1985.Losada Diéguez
 
1986. A. I. Alvariño
 
1987. Fca. Herrera
 
1988. Otero Pedrayo
 
1989. Celso Emilio
 
1990. Luis Pimentel
 
1991. Cunqueiro
 
1992. Bouza Brey
 
1993. Blanco Amor
 
1994. Luis Seoane
 
1995. Rafael Dieste
 
1996. Ferro Couselo
 
1997. Ánxel Fole
 
1998. Poetas Ría Vigo
 
1999. Blanco torres
 
2000. Murguía
 
2001. Eladio Rdguez.
 
2002. Sarmiento
 
2003. Avilés
 
2004. Xaq. Lorenzo
 
2005. Lorenzo Varela
 
2006. Lugris Freire
 
2007. María Mariño
 
2008. Álvz. Blázquez
 
2009. Ramón Piñeiro
 
2010. Novoneira
 
2011. Lois Pereiro
 
2012. Paz Andrade