Sobre a Hemeroteca da Real Academia Galega

FONDOS

A hemeroteca conserva nos seus fondos máis de 2.500 cabeceiras de revistas publicadas ao longo dun período de douscentos anos. De especial importancia é a sección de publicacións galegas, que reúne títulos tan significativos como Diario de Santiago, Semanario instructivo, El Idólatra de Galicia, O Vello do Pico-Sagro, A Nosa Terra, Nós ou Vida gallega. Tamén resulta de grande interese o conxunto de revistas americanas, editadas as máis delas polas colectividades galegas que viviron na emigración cubana e arxentina a finais do século XIX e principios do XX.
Polo seu valor histórico cómpre mencionar tamén as revistas que proceden de coleccións persoais, e moi nomeadamente aquelas que pertenceron a Manuel Murguía, a Emilia Pardo Bazán, aos irmáns Antonio e Francisco Mª de la Iglesia, e, máis recentemente, ao académico Isidro Parga Pondal.

COLABORACIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN

A dixitalización e catalogación electrónica dos fondos desta hemeroteca realizouse con recursos propios, mais tamén coa axuda -para algunhas das coleccións-, da Fundación Barrié e da Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas do Ministerio de Cultura do Goberno de España.

Ministerio de Cultura Fundación Barrié

SERVIZOS

Información e referencia
Aténdense as consultas na propia Hemeroteca e tamén por teléfono, fax, correo postal e correo electrónico.
Están a disposición dos usuarios o catálogo e mais unha colección de referencia de libre acceso na sala de lectura.
 
Consulta na sala
Agás a colección de libre acceso, é necesario cumprimentar unha papeleta de pedimento e acatar as normas existentes para un correcto uso dos fondos.
Pode consultar as normas de uso da Hemeroteca visualizando este .pdf [99 Kb] 
 
Reprografía
As reproducións de fondos están limitadas polas características e estado de conservación dos mesmos así como pola lexislación sobre propiedade intelectual vixente.
Pode acceder ao formulario de reprodución premendo aquí [156 Kb]