Publicacións

Discursos

 

1906
SARALEGUI Y MEDINA, L.
Discurso leído en La Coruña el día 30 de Septiembre de 1906 en la solemne inauguración de la Real Academia Gallega. A Coruña: RAG, 1906.

1907
PARGA SANJURJO, J. A.
El renacimiento de la literatura regional. A Coruña: RAG, 2015.

1908
DÍEZ SANJURJO, M.
Epílogo de la historia del fuero de Allariz. A Coruña: RAG, 1908.

1911
DURÁN LORIGA, J. J.
[Sobre a matemática]. A Coruña: RAG, 2017.

1920
CABANILLAS, R.
A saudade nos poetas gallegos. A Coruña: RAG, 1920.

1921
ESTRADA CATOYRA, F.
Algunas consideraciones sobre la transcendencia que para la transformación del estado social de Galicia tuvo el reinado de los Reyes Católicos. A Coruña: RAG, 2019.
MARTELO PAUMÁN, E.
Pondal e a súa obra. A Coruña: RAG, 2015.
PONTE Y BLANCO, F.
Breves consideraciones acerca del arte y de los estilos, a través de las civilizaciones. A Coruña: RAG, 1921.

1925
FERNÁNDEZ DIÉGUEZ, D.
Discurso leído ante la Real Academia Gallega por el señor D. David Fernández Diéguez. A Coruña: RAG, 1925.

1926
MARTÍNEZ MORÁS, F.
La toponimia de Galicia. La Habana: Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega, 1962.

1927
MACIÑEIRA Y PARDO DE LAMA, F.
Discurso pronunciado en la Real Academia Gallega contestando al de recepción del Académico de Número D. Julio Dávila Díaz. A Coruña: RAG, 1927.
MARTÍNEZ MORÁS, F.
Resposta ao discurso: La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI) de Ángel de Castillo. A Coruña: RAG, 2014.

1929
MARTINEZ-RISCO, V.
Un caso de lycantropía: (o home-lobo). A Coruña: Moret, 1971.

1931
OTERO PEDRAYO, RAMÓN
Romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal. Santiago de Compostela: Nos, 1931.

1932
GARCÍA ACUÑA, J.
Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña. A Coruña: RAG, 1932.

1934
VILLAR PONTE A.
O sentimento liberal na Galiza. A Coruña: RAG, 1977.
O sentimento liberal na Galiza. A Coruña: RAG, 2014.
CASTELAO.
As cruces de pedra na Galiza. A Coruña: RAG, 1964.

1936
CASÁS FERNÁNDEZ, M.
Concepción Arenal y su apostolado. A Coruña: RAG, 1936.

1941
BOUZA BREY, F.
La mitología del agua en el Noroeste hispánico. A Coruña: RAG, 1973.
La mitología del agua en el Noroeste hispánico. A Coruña: RAG, 2019.
EIJÁN LORENZO, S.
Ideas literarias del padre Feijóo. A Coruña: RAG, 2016.
FILGUEIRA VALVERDE, X.
Da épica na Galicia medieval. Vigo: RAG, 1973.
Da épica na Galicia medieval. A Coruña: RAG, 2015.
LÓPEZ ABENTE, G.
A terra e a poesía de Pondal. A Coruña: RAG, 1965.

1942
CORREAL Y FREYRE DE ANDRADE, N.
Benito Mª Plá y Cancela, una gran figura gallega forense, política y parlamentaria. A Coruña: RAG, 1942.

1945
CARRÉ ALVARELLOS, L.
El idioma gallego en la Edad Media. A Coruña: RAG, 1973.
El idioma gallego en la Edad Media. A Coruña: RAG, 2016.
HERRERA GARRIDO, F.
Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2006.

1947
IGLESIAS IGLESIAS, L.
Especies del género carabus en Galicia. A Coruña: RAG, 1947.

1948
IGLESIA ALVARIÑO, A.
A lengua dos poetas do norte de Lugo. A Coruña: RAG, 1964.
TAIBO GARCÍA, V.
Rosalía de Castro, precursora da fala. Vigo: RAG, 1972.
Rosalía de Castro, precursora da fala. A Coruña: RAG, 2015.

1951
BUGALLAL MARCHESI, J.L.
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía. A Coruña: RAG, 1951.
FERRO COUSELO, X.
Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer. A Coruña: RAG, 2015.
IGLESIAS VILARELLE, A.
Los músicos del Pórtico de la Gloria. A Coruña: RAG, 1952.
Los músicos del Pórtico de la Gloria. A Coruña: RAG, 2018.
VILLAR PONTE, R.
A xeración do 16. A Coruña: RAG, 1977.
A xeración do 16. A Coruña: RAG, 2015.

1952
ESPINOSA RODRÍGUEZ, J..
Un privilegio del emperador Carlos V. A Coruña: RAG, 2019

1953
MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S.
O sentimento da xustiza na literatura galega. Pontevedra: Editorial Galaxia 1953

1955
RODRÍGUEZ YORDI, J.
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán. A Coruña: RAG, 2015.

1956
CHAMOSO LAMAS, M.
Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico. A Coruña: RAG, 2018.
FRAGUAS FRAGUAS, A.
As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. A Coruña: RAG, 2019.
As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade [orixinais mecanoescritos]. A Coruña: RAG, 2019.
FREIRE DE ANDRADE, J.
Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo. A Coruña: RAG, 2019.

1958
CARBALLO CALERO, R.
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía. A Coruña: RAG, 2015.

1960
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.
Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores. A Coruña: RAG, 1973.
PARGA PONDAL, I.
Discurso leído en el acto de su recepción. A Coruña: RAG, 1960.

1963
CUNQUEIRO MORA, A.
Algunhas imaxinaciós sober tesouros. A Coruña: RAG, 2015.
FOLE SÁNCHEZ, A.
Castelao i a tradición galeguista. A Coruña: RAG, 2015.
MEIJIDE PARDO, A.
Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña (1790-1825). A Coruña: RAG, 1963.

1964
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, X.Mª.
Cantares e romances vellos prosificados. A Coruña: RAG, 2008.

1965
TABOADA CHIVITE, X.
O culto das pedras no noroeste peninsuar. A Coruña: RAG; Verín (Ourense): Concello de Verín, 1965.

1967
PIÑEIRO LÓPEZ, R.
A lingoaxe i as língoas, Vigo: Galaxia, 1967.

1970
DIESTE, R.
A vontade de estilo na fala popular. A Coruña: Ediciós do Castro, 1971.
TORRE ENCISO, U.
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia. A Coruña: RAG, 1970.
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia. A Coruña: RAG, 2017.

1971
TRAPERO PARDO J.
Noriega Varela entre os poetas do seu tempo. A Coruña: RAG, 2015.
VIDAL ABASCAL, E.
A Crisis da universidade europea. A Coruña: RAG, 1971.

1973
DÓNEGA ROZAS, M.
A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de Sempre. A Coruña: RAG, 2015.

1975
GIL MERINO, A.
La obra del Doctor Juan Francisco de Castro Fernández en la cultura gallega del siglo XVIII: Sus discursos críticos sobre las leyes. A Coruña: RAG, 2005.

1976
MARTÍNEZ LÓPEZ, R.
Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega. A Coruña: RAG, 2007.

1977
VILLAR PONTE, R.
A xeración do 16. A Coruña: RAG, 1977.

1978
CASARES MOURIÑO, C.
O desastre de 1898 e os escritores galegos. A Coruña: RAG, 2015.

MOREIRAS COLLAZO, E.
Poesía: coñecimento da realidade. A Coruña: RAG, 2015.

1979
MARIÑAS DEL VALLE, X.
Importancia do público na revelación teatral. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro; A Coruña: RAG, 1979.

1980
ARAÚXO IGLESIAS, M.A.
A Igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais. Mondoñedo: 1980.
A Igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais. A Coruña: RAG, 2005.
OGANDO VÁZQUEZ, X.F.
Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968. A Coruña: RAG, 2016.
TORRES QUEIRUGA, A.
Nova aproximación a unha filosofía da saudade. A Coruña: RAG, 1981.
Nova aproximación a unha filosofía da saudade. A Coruña: RAG, 2005.

1982
GARCÍA GONZÁLEZ, C.
Reflexións sobre a lingua. A Coruña: RAG, 2005.

1983
RÍO BARJA, F. X.
Intepretación xeográfica da paisaxe compostelana. A Coruña: RAG, 2005.

1986
GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime. A Coruña: RAG, 2005.

1992
GARCÍA-BODAÑO ZUNZUNEGUI, S.
Compostela e as nosas letras ata o Manifesto Máis Alá. A Coruña: RAG, 2005.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.
Algunhas tarefas da lexicografía actual. A Coruña: RAG, 2005.

1993
ALONSO MONTERO, X.
"Manifiestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962). A Coruña: RAG, 1993.

1996
FERRO RUIBAL, X.
Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre. A Coruña: RAG, 1996.
POZO GARZA, L.
Diálogos con Rosalía. A Coruña: RAG, 1997.

1997
BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.
O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846). A Coruña: RAG, 1997. [0,34 Mb]

1998
SANTAMARINA, A.
A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega. A Coruña: RAG, 1998. [0,52 Mb]
FRANCO GRANDE, X. L.
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño. A Coruña: RAG, 2005.

1999
FERNÁNDEZ ALBALAT, A.
Significante e significado. Linguaxe e arquitectura. A Coruña: RAG, 2015.
FERNÁNDEZ REI, F.
Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa: dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria. A Coruña: RAG, 1999.
ISLA COUTO, Xaime
Economía, linguaxe e poder. A Coruña: RAG, 2014.
LORENZO, R.
Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
. A Coruña: RAG, 1999.

2000
MÉNDEZ FERRÍN, X. L.
A Poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX. A Coruña: RAG, 2000.

2001
NEIRA VILAS, X.
A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960. A Coruña: RAG, 2001.
TORRES, X.
Eu tamén navegar. A Coruña: RAG, 2001.

2002
DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F.
Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo. A Coruña: RAG, 2002.
GONZÁLEZ SUARÉZ-LLANOS, C.
Sobre a literatura galega: un achegamento subxectivo. A Coruña: RAG, 2002.

2003
ÁLVAREZ BLANCO, R.
Variedade e diversidade da lingua: algunhas reflexións sobre cambio, variación e galego estándar. A Coruña: RAG, 2003.
FERNÁNDEZ TEIXEIRO, M. M.
A Terra Chá: poesía e paisaxe. A Coruña: RAG, 2003.

2004
AXEITOS AGRELO, X. L.
A Academia no discurso exílico de Luís Seoane. A Coruña: RAG, 2004.
FREIXANES, V. F.
Desafíos para un novo século: entre a Trabe de Ouro e a paxariña de Armenteira. A Coruña: RAG, 2004.
TAVANI, G.
Unha provenza hispánica: a Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular. A Coruña: RAG, 2004.

2006
CABANA YANES, D. X.
De Manuel María a Ferrín: a grande xeración. A Coruña: RAG, 2006.
RODRÍGUEZ RUIBAL, E.
Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo. A Coruña: RAG, 2006.
VILLARES, R.
Fuga e retorno de Adrián Solovio : sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista. A Coruña: RAG, 2006.

2008
RUTHERFORD, J.
O fermoso sorriso do profeta Daniel. A Coruña: RAG, 2008.

2009
LEDO ANDIÓN, M.
Do bucle e da fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega. A Coruña: RAG, 2009.
RIVAS BARRÓS, M.
A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua. A Coruña: RAG, 2009.

2010
GRAÑA VILLAR, B.
Contos populares e Rosalía. A Coruña: RAG, 2010. [0,41 Mb]

2012
MONTEAGUDO ROMERO, X. H.
Facer país co idioma. Sentido da normalización lingüística. A Coruña: RAG, 2012.
REGUEIRA FERNÁNDEZ, X.L.
Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI. A Coruña: RAG, 2012.
ZUBILLAGA BARRERA, C. A.
Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai. A Coruña: RAG, 2012.

2013
FERNÁNDEZ FERREIRO, X.
Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas. A Coruña: RAG, 2013.
SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.
Demarcacións, topónimos, papeis, memoria: sobre a división e o control do territorio na Galicia moderna. A Coruña: RAG, 2013.
LÓPEZ CASANOVA, A.
A modernidade poética de Rosalía: unha intepretación. A Coruña: RAG, 2013.
CASALDERREY FRAGA, F.
Viaxe á semente. Dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario. A Coruña: RAG, 2013.

2014
LANCIANI, G.
Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lirica medieval galega. A Coruña: RAG, 2014.
PIÑÓN, N.
A épica do coraçâo. A Coruña: RAG, 2014.

2015
LOSADA CASTRO, B.
Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2015.

2017
ALEIXANDRE, M.
Voces termando da paisaxe galega. A Coruña: RAG, 2017.
MAYORAL, M.
Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?A Coruña: RAG, 2017.
PATO, C.
Baixo o límite. A Coruña: RAG, 2017.

2019
ROMANÍ, A.
Táctil resonancia. Da derrota dun esplendoroso veleiro, as voces flotantes e os cantos das baleas. A Coruña: RAG, 2019.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Luns 18 de novembro de 2019 / 16:30 h
Toponimízate - Ordes
Venres 22 de novembro de 2019 / 19:30 h
Conmemoración do 70 aniversario da colección Benito Soto - Pontevedra
Martes 26 de novembro de 2019 / 19:00 h
A Coruña - Inauguración do Simposio Antonio Fraguas
Mércores 27 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas
Xoves 28 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas

Novas da Academia

Subscríbete