Publicacións

Discursos

 

1906
SARALEGUI Y MEDINA, L.
Discurso leído en La Coruña el día 30 de Septiembre de 1906 en la solemne inauguración de la Real Academia Gallega. A Coruña: RAG, 1906.

1907
PARGA SANJURJO, J. A.
El renacimiento de la literatura regional. A Coruña: RAG, 2015.

1908
DÍEZ SANJURJO, M.
Epílogo de la historia del fuero de Allariz. A Coruña: RAG, 1908.

1920
CABANILLAS, R.
A saudade nos poetas gallegos. A Coruña: RAG, 1920.

1921
MARTELO PAUMÁN, E.
Pondal e a súa obra. A Coruña: RAG, 2015.
PONTE Y BLANCO, F.
Breves consideraciones acerca del arte y de los estilos, a través de las civilizaciones. A Coruña: RAG, 1921.

1925
FERNÁNDEZ DIÉGUEZ, D.
Discurso leído ante la Real Academia Gallega por el señor D. David Fernández Diéguez. A Coruña: RAG, 1925.

1926
MARTÍNEZ MORÁS, F.
La toponimia de Galicia. La Habana: Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega, 1962.

1927
MACIÑEIRA Y PARDO DE LAMA, F.
Discurso pronunciado en la Real Academia Gallega contestando al de recepción del Académico de Número D. Julio Dávila Díaz. A Coruña: RAG, 1927.
MARTÍNEZ MORÁS, F.
Resposta ao discurso: La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI) de Ángel de Castillo. A Coruña: RAG, 2014.

1929
MARTINEZ-RISCO, V.
Un caso de lycantropía: (o home-lobo). A Coruña: Moret, 1971.

1931
OTERO PEDRAYO, RAMÓN
Romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal. Santiago de Compostela: Nos, 1931.

1932
GARCÍA ACUÑA, J.
Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña. A Coruña: RAG, 1932.

1934
VILLAR PONTE A.
O sentimento liberal na Galiza. A Coruña: RAG, 1977.
O sentimento liberal na Galiza. A Coruña: RAG, 2014.
CASTELAO.
As cruces de pedra na Galiza. A Coruña: RAG, 1964.

1936
CASÁS FERNÁNDEZ, M.
Concepción Arenal y su apostolado. A Coruña: RAG, 1936.

1941
BOUZA BREY, F.
La mitología del agua en el Noroeste hispánico. A Coruña: RAG, 1973.
La mitología del agua en el Noroeste hispánico. A Coruña: RAG, 2014.
EIJÁN LORENZO, S.
Ideas literarias del padre Feijóo. A Coruña: RAG, 2016.
FILGUEIRA VALVERDE, X.
Da épica na Galicia medieval. Vigo: RAG, 1973.
Da épica na Galicia medieval. A Coruña: RAG, 2015.
LÓPEZ ABENTE, G.
A terra e a poesía de Pondal. A Coruña: RAG, 1965.

1942
CORREAL Y FREYRE DE ANDRADE, N.
Benito Mª Plá y Cancela, una gran figura gallega forense, política y parlamentaria. A Coruña: RAG, 1942.

1945
CARRÉ ALVARELLOS, L.
El idioma gallego en la Edad Media. A Coruña: RAG, 1973.
El idioma gallego en la Edad Media. A Coruña: RAG, 2016.
HERRERA GARRIDO, F.
Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2006.

1947
IGLESIAS IGLESIAS, L.
Especies del género carabus en Galicia. A Coruña: RAG, 1947.

1948
IGLESIA ALVARIÑO, A.
A lengua dos poetas do norte de Lugo. A Coruña: RAG, 1964.
TAIBO GARCÍA, V.
Rosalía de Castro, precursora da fala. Vigo: RAG, 1972.
Rosalía de Castro, precursora da fala. A Coruña: RAG, 2015.

1951
BUGALLAL MARCHESI, J.L.
El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía. A Coruña: RAG, 1951.
FERRO COUSELO, X.
Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer. A Coruña: RAG, 2015.
IGLESIAS VILARELLE, A.
Los músicos del Pórtico de la Gloria. A Coruña: RAG, 1952.
Los músicos del Pórtico de la Gloria. A Coruña: RAG, 2018.
VILLAR PONTE, R.
A xeración do 16. A Coruña: RAG, 1977.
A xeración do 16. A Coruña: RAG, 2015.

1953
MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S.
O sentimento da xustiza na literatura galega. Pontevedra: Editorial Galaxia 1953

1955
RODRÍGUEZ YORDI, J.
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán. A Coruña: RAG, 2015.

1956
FRAGUAS FRAGUAS, A.
As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. A Coruña: RAG, 2016.
CHAMOSO LAMAS, M.
Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico. A Coruña: RAG, 2018.

1958
CARBALLO CALERO, R.
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía. A Coruña: RAG, 2015.

1960
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.
Un país e unha cultura: a idea de Galicia nos nosos escritores. A Coruña: RAG, 1973.
PARGA PONDAL, I.
Discurso leído en el acto de su recepción. A Coruña: RAG, 1960.

1963
CUNQUEIRO MORA, A.
Algunhas imaxinaciós sober tesouros. A Coruña: RAG, 2015.
FOLE SÁNCHEZ, A.
Castelao i a tradición galeguista. A Coruña: RAG, 2015.
MEIJIDE PARDO, A.
Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña (1790-1825). A Coruña: RAG, 1963.

1964
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, X.Mª.
Cantares e romances vellos prosificados. A Coruña: RAG, 2008.

1965
TABOADA CHIVITE, X.
O culto das pedras no noroeste peninsuar. A Coruña: RAG; Verín (Ourense): Concello de Verín, 1965.

1967
PIÑEIRO LÓPEZ, R.
A lingoaxe i as língoas, Vigo: Galaxia, 1967.

1970
DIESTE, R.
A vontade de estilo na fala popular. A Coruña: Ediciós do Castro, 1971.
TORRE ENCISO, U.
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia. A Coruña: RAG, 1970.
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia. A Coruña: RAG, 2017.

1971
TRAPERO PARDO J.
Noriega Varela entre os poetas do seu tempo. A Coruña: RAG, 2015.
VIDAL ABASCAL, E.
A Crisis da universidade europea. A Coruña: RAG, 1971.

1973
DÓNEGA ROZAS, M.
A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de Sempre. A Coruña: RAG, 2015.

1975
GIL MERINO, A.
La obra del Doctor Juan Francisco de Castro Fernández en la cultura gallega del siglo XVIII: Sus discursos críticos sobre las leyes. A Coruña: RAG, 2005.

1976
MARTÍNEZ LÓPEZ, R.
Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega. A Coruña: RAG, 2007.

1977
VILLAR PONTE, R.
A xeración do 16. A Coruña: RAG, 1977.

1978
CASARES MOURIÑO, C.
O desastre de 1898 e os escritores galegos. A Coruña: RAG, 2015.

MOREIRAS COLLAZO, E.
Poesía: coñecimento da realidade. A Coruña: RAG, 2015.

1979
MARIÑAS DEL VALLE, X.
Importancia do público na revelación teatral. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro; A Coruña: RAG, 1979.

1980
ARAÚXO IGLESIAS, M.A.
A Igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais. Mondoñedo: 1980.
A Igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais. A Coruña: RAG, 2005.
OGANDO VÁZQUEZ, X.F.
Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968. A Coruña: RAG, 2016.
TORRES QUEIRUGA, A.
Nova aproximación a unha filosofía da saudade. A Coruña: RAG, 1981.
Nova aproximación a unha filosofía da saudade. A Coruña: RAG, 2005.

1982
GARCÍA GONZÁLEZ, C.
Reflexións sobre a lingua. A Coruña: RAG, 2005.

1983
RÍO BARJA, F. X.
Intepretación xeográfica da paisaxe compostelana. A Coruña: RAG, 2005.

1986
GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime. A Coruña: RAG, 2005.

1992
GARCÍA-BODAÑO ZUNZUNEGUI, S.
Compostela e as nosas letras ata o Manifesto Máis Alá. A Coruña: RAG, 2005.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.
Algunhas tarefas da lexicografía actual. A Coruña: RAG, 2005.

1993
ALONSO MONTERO, X.
"Manifiestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962). A Coruña: RAG, 1993.

1996
FERRO RUIBAL, X.
Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre. A Coruña: RAG, 1996.
POZO GARZA, L.
Diálogos con Rosalía. A Coruña: RAG, 1997.

1997
BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.
O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846). A Coruña: RAG, 1997. [0,34 Mb]

1998
SANTAMARINA, A.
A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega. A Coruña: RAG, 1998. [0,52 Mb]
FRANCO GRANDE, X. L.
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño. A Coruña: RAG, 2005.

1999
FERNÁNDEZ ALBALAT, A.
Significante e significado. Linguaxe e arquitectura. A Coruña: RAG, 2015.
FERNÁNDEZ REI, F.
Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa: dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria. A Coruña: RAG, 1999.
ISLA COUTO, Xaime
Economía, linguaxe e poder. A Coruña: RAG, 2014.
LORENZO, R.
Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
. A Coruña: RAG, 1999.

2000
MÉNDEZ FERRÍN, X. L.
A Poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX. A Coruña: RAG, 2000.

2001
NEIRA VILAS, X.
A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960. A Coruña: RAG, 2001.
TORRES, X.
Eu tamén navegar. A Coruña: RAG, 2001.

2002
DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F.
Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo. A Coruña: RAG, 2002.
GONZÁLEZ SUARÉZ-LLANOS, C.
Sobre a literatura galega: un achegamento subxectivo. A Coruña: RAG, 2002.

2003
ÁLVAREZ BLANCO, R.
Variedade e diversidade da lingua: algunhas reflexións sobre cambio, variación e galego estándar. A Coruña: RAG, 2003.
FERNÁNDEZ TEIXEIRO, M. M.
A Terra Chá: poesía e paisaxe. A Coruña: RAG, 2003.

2004
AXEITOS AGRELO, X. L.
A Academia no discurso exílico de Luís Seoane. A Coruña: RAG, 2004.
FREIXANES, V. F.
Desafíos para un novo século: entre a Trabe de Ouro e a paxariña de Armenteira. A Coruña: RAG, 2004.
TAVANI, G.
Unha provenza hispánica: a Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular. A Coruña: RAG, 2004.

2006
CABANA YANES, D. X.
De Manuel María a Ferrín: a grande xeración. A Coruña: RAG, 2006.
RODRÍGUEZ RUIBAL, E.
Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo. A Coruña: RAG, 2006.
VILLARES, R.
Fuga e retorno de Adrián Solovio : sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista. A Coruña: RAG, 2006.

2008
RUTHERFORD, J.
O fermoso sorriso do profeta Daniel. A Coruña: RAG, 2008.

2009
LEDO ANDIÓN, M.
Do bucle e da fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega. A Coruña: RAG, 2009.
RIVAS BARRÓS, M.
A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua. A Coruña: RAG, 2009.

2010
GRAÑA VILLAR, B.
Contos populares e Rosalía. A Coruña: RAG, 2010. [0,41 Mb]

2012
MONTEAGUDO ROMERO, X. H.
Facer país co idioma. Sentido da normalización lingüística. A Coruña: RAG, 2012.
REGUEIRA FERNÁNDEZ, X.L.
Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI. A Coruña: RAG, 2012.
ZUBILLAGA BARRERA, C. A.
Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai. A Coruña: RAG, 2012.

2013
FERNÁNDEZ FERREIRO, X.
Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas. A Coruña: RAG, 2013.
SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.
Demarcacións, topónimos, papeis, memoria: sobre a división e o control do territorio na Galicia moderna. A Coruña: RAG, 2013.
LÓPEZ CASANOVA, A.
A modernidade poética de Rosalía: unha intepretación. A Coruña: RAG, 2013.
CASALDERREY FRAGA, F.
Viaxe á semente. Dende os refachos do corazón ata onde habita o imaxinario. A Coruña: RAG, 2013.

2014
LANCIANI, G.
Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lirica medieval galega. A Coruña: RAG, 2014.
PIÑÓN, N.
A épica do coraçâo. A Coruña: RAG, 2014.

2015
LOSADA CASTRO, B.
Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro. A Coruña: RAG, 2015.

2017
ALEIXANDRE, M.
Voces termando da paisaxe galega. A Coruña: RAG, 2017.
DURÁN LORIGA, J. J.
[Sobre a matemática]. A Coruña: RAG, 2017.
MAYORAL, M.
Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?A Coruña: RAG, 2017.
PATO, C.
Baixo o límite. A Coruña: RAG, 2017.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Martes 26 de marzo de 2019 / 19:30 h
Comba Campoi e Santi Prego falan sobre os monicreques de Barriga Verde
Sábado 6 de abril de 2019 / 12:00 h
Pleno extraordinario de recepción como académica de Ana Romaní - Noia

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar