Declaración da Academia sobre a sentenza do Tribunal Supremo

A seguir, reproducimos a declaración da Real Academia Galega sobre a sentenza do Tribunal Supremo verbo do recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no Ensino non universitario de Galicia.
Logo da RAG


Con data de 26 de marzo de 2015, a Real Academia Galega recibiu comunicación da sentenza do Tribunal Supremo sobre o recurso de casación interposto por esta institución contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia verbo do Decreto 79/2010, do 20 de maio, da Xunta de Galicia, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. Perante a dita sentenza do Tribunal Supremo, que é en boa parte desestimatoria do recurso de casación interposto pola RAG, esta institución desexa facer chegar á opinión pública as seguintes consideracións:

1.- O Estatutos da Real Academia Galega, aprobados por Real Decreto 271/2000 de 25 de febreiro, establecen no artigo 1º que "é unha institución científica que ten como obxectivo fundamental o estudo da cultura galega e especialmente a ilustración, defensa e promoción do idioma galego". No artigo 2º, entre as finalidades desta institución, os ditos estatutos sinalan as seguintes: "Velar polos dereitos do idioma galego", "Defender e promover o idioma galego", "Asesorar os poderes públicos e institucións sobre temas relacionados co uso correcto da lingua e coa súa promoción social". Á vista disto, no seu día a Academia considerou a súa obriga recorrer o devandito Decreto ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e, posteriormente interpor recurso de casación perante o Tribunal Supremo, por entender que na tramitación dese decreto a RAG non fora debidamente consultada e, moi especialmente, que as diposicións básicas deste Decreto resultaban contraditorias co Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística, a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias e o conxunto da lexislación que ampara os dereitos das persoas galego-falantes e obriga á Xunta de Galicia á potenciación do idioma propio de Galicia.

2.- A Real Academia Galega respecta e acata a sentenza do Tribunal Supremo; ao mesmo tempo, sen entrar nunha análise da argumentación xurídica desta (que fará no seu momento) non pode deixar de sinalar que nela se conteñen opinións discutibles e consideracións de feito infundadas, a contrafío de diversos estudos académicos, ditames institucionais e informes expertos de carácter oficial. En todo caso, con independencia das consideracións xurídicas, a RAG reafírmase nas súas conviccións de que a normalización do noso idioma é un obxectivo irrenunciable da sociedade galega e de que a Xunta de Galicia está moral e legalmente obrigada a tomar medidas positivas para conseguila. Na liña de anteriores declaracións, e particularmente da aprobada no pasado mes de xaneiro, a Real Academia Galega insta novamente á Xunta de Galicia e ofrece a súa leal colaboración para poñer en marcha iniciativas de alcance real cara a ese obxectivo.

A Coruña, 27 de marzo, 2015

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 377

Boletín da Real Academia Galega
nº 377

Descargar

Cadernos de Lingua
nº 35

Descargar