Tweet
palear Forma correcta: padexar

Últimas actualizacións
Antes e despois de palear
palear
Palabra á toa
  • razón
    substantivo feminino1 Facultade de pensar e xulgar. A razón é algo exclusivo do ser humano. SINÓNIMOS entendemento, intelecto, intelixencia, pensamento, raciocinio, xuízo2 Verdade, acerto no que se di ou pensa. Tiñas razón, esta casa é agradable.3 Bo xuízo, aptitude para xulgar e obrar de maneira correcta. Perdeu a razón. SINÓNIMOS entendemento, xuízo4 Cousa que determina a existencia de algo, ou que algo sexa feito dunha determinada maneira. Non hai razón para sentir medo. Pegoulle ao neno sen razón. SINÓNIMOS causa, motivo Non entendo a razón do que ocorreu. SINÓNIMO porqué Dáme unha razón de por que fixeches iso. SINÓNIMO explicación5Información Alúgase esta vivenda, razón aquí.6 Aquilo que se comunica ou do que se informa a alguén para que o transmita a outro. Mandoulle razón á súa filla e veu decontado. Teño que che dar unha razón da túa cuñada. SINÓNIMO recado7 Matemáticas Cociente entre dúas cantidades. Razón directa. Razón inversa. FRASES E EXPRESIÓNS CON razón Dar razón deExplicar Non soubo dar razón do que pasou na asemblea. Razón social Nome oficial dunha empresa. Indique no impreso o nome ou razón social.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos